+48 693 144 777

Regulamin pobytu gości na Farmie Wolnej Chwili

Witamy i dziękujemy, że wybrali Państwo Farmę Wolnej Chwili na miejsce swojego wypoczynku. Mamy nadzieję, że Państwa pobyt będzie niezapomniany!

Będziemy wdzięczni za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa naszych gości.

1. Rezerwacji pobytu można dokonać jedynie poprzez system rezerwacji online na naszej stronie farmawolnejchwili.pl

Rezerwacji może dokonać jedynie osoba pełnoletnia. Osoba rezerwująca ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nią osoby.

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku. Zadatek pobierany jest w kwocie 500,00 zł płatny na poniżej wskazany numer rachunku bankowego. Zadatek należy uregulować w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji.
Wpłata zadatku stanowi akceptację regulaminu, polityki prywatności oraz RODO (dostępne w każdej chwili na dole strony internetowej farmawolnejchwili.pl ) Domki wynajmowane są maksymalnie dla 8 osób, w tym dzieci na minimum 3 doby.

Pozostała kwota należności powinna być uregulowana najpóźniej 5 dni przed datą przyjazdu. W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko, datę pobytu oraz numer domku.

Numer Konta: 81 1140 2004 0000 3802 7983 1970
Bank: mBank
Łukasz Mejza
Ostrowy 73, 62-561 Ślesin

W przeciwnym razie rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

Cena usług świadczonych przez Właściciela domków nie obejmuje ubezpieczenia, kosztów i organizacji dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

2. Zadatek jest bezzwrotny. Wyjątek – zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.
Zadatek należy opłacić najpóźniej 48 godzin po dokonaniu rezerwacji.

3. Kaucja na poczet ewentualnych zniszczeń wynikających i niewłaściwego korzystania z domków, ich wyposażenia oraz elementów znajdujących się na terenie ogólnodostępnym wynosi 500 zł i powinna być uiszczona na wyżej wskazanym koncie najpóźniej 5 dni przed przyjazdem. 

W przypadku niestwierdzenia żadnych zniszczeń cała kwota kaucji jest zwracana na konto w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia pobytu na Farmie Wolnej Chwili. Jednocześnie, zastrzegamy sobie prawo do potrącania z kwoty kaucji za zniszczenia powstałe podczas najmu domku. Powyższe nie wyłącza dochodzenia przez właściciela naprawy wyrządzonych szkód ponad wysokość kaucji.

W przypadku wystąpienia szkody, goście zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania właściciela domku.

4. Doba w miesiącach czerwiec – sierpień rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o godz. 10:00, a w miesiącach wrzesień – maj rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy o godzinie 18:00.
Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić telefonicznie pod numer 575999513 do godziny 10:00 w dniu wyjazdu lub drogą e-mail pod adresem kontakt@farmawolnejchwili.pl najpóźniej dzień przed wyjazdem. W miarę możliwości, pobyt zostanie przedłużony.

5. Jeśli zdecydują się Państwo na przerwanie pobytu na Farmie Wolnej Chwili wcześniej, nie przysługuje Państwu zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez rezerwującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie Farmy Wolnej Chwili, plaży oraz terenów wspólnych
i użytkowania ich zgodnie z przeznaczeniem (rośliny, sprzęt, urządzeń elektronicznych, elementów wyposażenia domków, grilla etc.).

7. Goście mają obowiązek ścisłego przestrzegania przepisów i zasad przeciwpożarowych. W domkach zakazane jest używanie jakichkolwiek źródeł ognia. W każdym domku znajduje się gaśnica oraz instrukcja przeciwpożarowa, a także apteczka oraz instrukcja z pierwszą pomocą. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych urządzeń mogących stwarzać zagrożenie, które nie stanowią wyposażenia pokoju.

8. W domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Palenie tytoniu, e-papierosów itp. możliwe tylko na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia w domku, pobieramy opłatę w wysokości 1500 zł (sprzątanie, czyszczenie, pranie) oraz koszty wezwania straży pożarnej.

9. Osoby wynajmujące domek/domki na Farmie Wolnej Chwili nie mogą udostępniać domków osobom trzecim.

10. Prosimy o niezakłócanie spokojnego pobytu innym gościom a także sąsiadów Farmy Wolnej Chwili oraz przestrzeganie ciszy nocnej w
godzinach 22.00-07.00.

W przypadku, gdy rezerwujący w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia rezerwującemu pobytu. Jak również, jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej jw. zostanie w sposób uzasadniony wezwana policja, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

11. W przypadku opuszczania domku prosimy o wyłączenie urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, suszarka elektryczna, ładowarki smartfonów, smartwatchy, laptopów, itd.) oraz zamknięcie drzwi wejściowych i okien tak by niemożliwe było dostanie się do środka osób postronnych.

12. Parking mieszczący się na terenie Farmy Wolnej Chwili jest bezpłatny i niestrzeżony. Jednocześnie, zakazuje się parkowania, postoju, przejazdu samochodów, przyczep itp.w miejscu do tego nie przeznaczonym (jak na przykład trawnik, plaża). Przed każdym z domków znajduję się oznaczony parking.

13. Na terenie Farmy Wolnej Chwili znajduje się zewnętrzny monitoring. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego wynajmowanych obiektów i systemów. Dokonując rezerwacji wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Więcej informacji znajdą Państwo z zakładce RODO https://farmawolnejchwili.pl/rodo/

14. Pobyt zwierząt w domku jak również w jego otoczeniu jest zabroniony.

15. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.

16. W razie pilnej potrzeby apteczkę znajdą Państwo przy drzwiach wejściowych obok gaśnicy.

17. Prosimy o utrzymywanie oraz zwrot domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń, wyrzucenia resztek jedzenia oraz śmieci do śmietników znajdujących się z przodu domków oraz zamknięcie drzwi wejściowych i okien tak by niemożliwe było dostanie się do środka osób postronnych. W innym przypadku zostanie pobrana dodatkowa opłata za sprzątanie domku w wysokości 300 zł.

18. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowania. Węgiel drzewny, brykiet Goście organizują we własnym zakresie.

19. Na terenie Farmy Wolnej Chwili  znajduje się plaża kąpielowa, która jest obiektem niestrzeżonym, dlatego dzieci mogą korzystać z plaży wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dzieci.

20. Zabrania się korzystania z plaży kąpielowej osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawczaka, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.

21. Korzystanie z plaży kąpielowej i grilla odbywa się na własne ryzyko. Właściciele Farmy Wolnej Chwili nie biorą odpowiedzialności za urazy powstałe wskutek korzystania z ww. obiektów.

22. Ze względów bezpieczeństwa dzieci mogą korzystać z plaży kąpielowej i grilla wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów. Właściciele Farmy Wolnej Chwili nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostające na terenie Farmy Wolnej Chwili bez opieki.

23. Prosimy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru. Szczególną ostrożność prosimy zachować na plaży kąpielowej.

24. Domek wyposażony jest w bojler i klimatyzację prosimy o nie ingerowanie w pracę urządzeń.

25. Goście Farmy Wolnej Chwili proszeni są o nie chodzenie po domku w butach na wysokim obcasie, butach narciarskich, butach trekkingowych.

26. Goście Farmy Wolnej Chwili ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

Rezerwujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt. Rezerwujący nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów rezerwujący zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela obiektu lub osobę przez niego wyznaczoną

Goście powinni zawiadomić gospodarzy o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Przedmioty osobistego użytku pozostawione po wyjeździe w domku będą odesłane jedynie na życzenie Gościa na jego koszt i wskazany adres. Obiekt nie przechowuje artykułów spożywczych.

27. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone przez dzieci, będące pod ich opieką. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w domku i na terenie należącym do obiektu dozwolony jest tylko pod opieką osób dorosłych.

28. Gospodarze Farmy Wolnej Chwili nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych (takich jak uszkodzone łóżko, uszkodzone drzwi do szafy itp.).

29. Gospodarze Farmy Wolnej Chwili zastrzegają sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu przez gości, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.

30. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

31. Zabrania się przebywania w domku i na terenie obiektu osób trzecich (nie objętych rezerwacją). W wyjątkowych sytuacjach obecność takich osób musi być uzgodniona z Właścicielem, co może skutkować poniesieniem dodatkowych opłat przez rezerwującego.

32. Z uwagi na rodzinny charakter Farmy Wolnej Chwili, nie przyjmujemy grup na wieczory kawalerskie, wieczory panieńskie oraz wyjazdy integracyjne.

33. Goście Farmy Wolnej Chwili mogą bezpłatne korzystać z wyznaczonego miejsca do wodowania sprzętu wodnego, które znajduję się na plaży. Przyczepki samochodowe powinny zostać zaparkowane na parkingu. Jednocześnie zabrania się Gościom poruszania po plaży i terenach nienależących do Farmy Wolnej Chwili pojazdami mechanicznymi (samochód, quad, skuter itp.).

34. Farma Wolnej Chwili nie udostępnia gościom łącza WiFi.

35. Właściciel zastrzega sobie prawo dostępu do domków (za zgodą gości) i terenu wokół, w celu przeprowadzenia koniecznych napraw, konserwacji i niezbędnych prac porządkowych także w czasie pobytu.

36. Cumowanie sprzętu wodnego do pomostu może mieć miejsce jedynie po wcześniejszej rezerwacji miejsca. Cumowanie jest płatne i uzależnione od długości pobytu. Rezerwacje może dokonać, jedynie osoba, która ma już potwierdzoną (opłaconą) rezerwację domku. Rezerwacji można dokonać wyłącznie drogą e-mail: kontakt@farmawolnejchwili.pl

37. Istnieje możliwość wynajęcia sprzętu wodnego po wcześniejszej rezerwacji.

38. Regulamin Farmy Wolnej Chwili podaje się gościom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowe farmawolnejchwili.pl oraz w drodze indywidualnego zapoznania się przez gości po przybyciu do domków.

39. Zabrania się ingerować w pracę urządzeń będących częścią systemu ochrony i bezpieczeństwa tj. kamery znajdujące się na zewnątrz, zamek elektroniczny drzwi wejściowych, urządzenia pozwalające na przesyłanie danych oraz zarządzanie systemem bezpieczeństwa i ochrony. Każdorazowe zakłócenie jakiegokolwiek elementu pracy systemu ochrony i bezpieczeństwa wiąże się z karą grzywny + koszty prac serwisowych przeprowadzonych po stwierdzeniu ingerencji w pracę systemu.

Mamy nadzieję, że wizyta na Farmie Wolnej Chwili pozostawi miłe wspomnienia i zechcą Państwo odwiedzić nas ponownie.