+48 693 144 777

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, w tym również systemu monitoringu wizyjnego w obszarze działki, na której znajdują się domki letniskowe, jest Łukasz Mejza prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Mejza z siedzibą w Poznaniu, NIP: 5961664620 (miejsce: Farma Wolnej Chwili).

 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. 6 ust. 1 lit b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. 6 ust. 1 lit c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa
   i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane jedynie w przypadku, gdy wyrazisz na to zgodę. Dane te będą przetwarzane w celu rezerwacji oraz obsługi rezerwacji na stronie farmawolnejchwili.pl (są one niezbędne do wykonania umowy, którą jest wynajem domku letniskowego).

 4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego wynajmowanych obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Łukasza Mejzy, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Mejza
  z siedzibą w Poznaniu, oraz w których przechowywane są urządzenia do ich przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych z monitoringu wizyjnego są niezbędne do celów wynikających z prawienie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jak zostało wskazane powyżej.

 5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie z art. 6 RODO, dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art.6  1 lit. f) wskazanego rozporządzenia.

 6. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi, z wyłączeniem sytuacji wskazanych w art. 17 ust. 3 RODO.

 7. Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo w dowolnym momencie może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania i realizacji umowy związanej z najmem krótkoterminowym domku letniskowego.

 9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany

 10. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: kontakt@farmawolnejchwili.pl

 11. Odbiorcami danych osobowych jest właściciel firmy oraz jego uprawnieni pracownicy oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 12. Prawo do wniesienia skargi przysługuje do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.